Arunachal Pradesh published July 14, 2016 by Shekhar Gurera courtesy of the artist.