Lying Tom Moyane published November 30, 2017 by Zapiro courtesy of the artist.